bg

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАКТ
04.02.2020

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАКТ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОНЕН ТУРИЗЪМ, свиква редовно Общо съобрание въз основа на член 27 и 28 от Устава на БАКТ на 21.02.2020 от 15:00 на адреса по рeгистрация – София, ул. „Бистришко шосе“ № 26 ет. 1 офис № 5 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на БАКТ през 2019 и планувани нови иницативи за 2020 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на БАКТ за 2019 г.

3. Приемане на нови членове БАКТ.

8. Други.

Канят се всички членове на Сдружението да вземат участие в редовното Общо събрание.

Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

При липса на кворум, по устав събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

УС на БАКТ

гр. София, 03.02.2020

 

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13