bg

Кои сме ние

I. БАКТ е браншова организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяваща и защитаваща интересите на своите членове. БАКТ е създадена с идеята да подпомогне изграждането на съвременни условия за развитието на конния туризъм в България.
II. Асоциацията съдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конния туризъм в България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и др.
III. Основни цели на сдружението са:
1. Създаване на съвременни условия за развитието на конен туризъм в България и всички дейности и фактори, от които зависи неговото по-добро развитие;
2. Създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между собствениците на конни бази в България;
3. Популяризиране на българския конен туризъм, включително неговите възможности за здравословно развитие на младежи и интеграция на групи в неравностойно положение.
IV. За реализиране на основните си цели сдружението ще осъществява следния предмет на дейност:
1. Подпомагане на развитието на конния туризъм в България чрез всички действия и средства, които ще спомогнат за осъществяване на тази цел;
2. Организиране на обсъждания, разработване на становища, даване на мнения и друга подобна организационно-техническа дейност, както и осъществяване на контакт с компетентните държавни органи, с цел развитие на туризма с коне и осъществяване на другите цели, функции и задачи на БАКТ.
3. Осъществяване на дейности за насърчаване на колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията между конните бази и в бранша.
4. Организиране на срещи, семинари, различни форми на обучение и други прояви, които да привлекат общественото внимание и вниманието на местните и международните органи към въпроси, които са пряко или косвено свързани с конния туризъм.
5. Представителство и защита на интересите на своите членове пред обществените и държавните органи, както и във всички други отношения по повод дейността на БАКТ.
6. Координиране и хармонизиране на дейностите за постигане целите на Асоциацията с чуждестранни организации със сходна дейност, както и представителство и участие в международни прояви.
V. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАКТ;
2. Разработване на проекти за развитие на туризма с коне;
3.Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с лицензирането на конните бази в България;
4. Организиране на общи прояви на членовете, изложби, търгове, аукциони, състезания и други;
5. Разработване на програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимално гарантирано хуманно отношение към конете, безопасност към клиентите, ползващи услугата „конен туризъм", екологична чистота и опазване на природата при ползването коне и маршрути;
6. Разработване и утвърждаване на система за минимални стандарти за инструктори, ветеринарни и туристически услуги в конния туризъм в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
7. Разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в конните бази и бранша въобще.
8. Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на конни бази срещу лошото качество при предлагане на услугата „конен туризъм" при недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
9. Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с опазване на околната среда, безопасността при езда, хуманно отношение към конете, технически стандарти за хотелски услуги и др.;
10. Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови продукти и други;
11. Набиране и обобщаване информация за конни бази у нас и чужбина, продажба на коне и т.н. от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;
12. Представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
13. Представителство на БАКТ в международни прояви с аналогични цели без това да измества прякото представяне на нейни членове;
14. Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
15. Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията;
16. Координиране и хармонизиране с чуждестранни организации със сходен предмет на дейност с цел популяризиране на всички различни типове конен туризъм, както и други видове развлекателни дейности, определени от общото събрание;
17. Организиране на срещи, семинари и различни форми на обучение за собственици на конни бази, инструктори по конна езда и ползватели на услугата конен туризъм с цел повишаване нивото на услугата и добиване на опит;
18. Привличане на общественото внимание и вниманието на местните и международни органи към всеки въпрос, който е пряко или непряко свързан с конния туризъм, когато става въпрос за креативност и съзидателност;
19. Организиране, развиване и насърчаване организирането на преходи с коне.

VI. Асоциацията признава изключителната компетентност на Международната федерация по конен туризъм, когато стане неин член, а дотогава съблюдава собствения си устав и идеите, заложени в него, по отношение на разпоредбите и организацията на традиционните форми на конни занимания.
VII. Целите и задачите се осъществяват в полза на членовете на Асоциацията. БАКТ осъществява своята дейност на територията на Република България във взаимодействие с всички държавни органи и сътрудничи с всички организации в страната и чужбина, които имат сходни цели и задачи.

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13