bg

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАКТ
14.02.2022

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОНЕН ТУРИЗЪМ свиква редовно Общо съобрание въз основа на член 27 и 28 от Устава на БАКТ на 28.02.2022 (понеделник) от 18:00 на адреса по рeгистрация – София, ул. „Бистришко шосе“ № 26 ет. 1 офис № 5 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за  дейността на БАКТ през 2021 и планувани нови иницативи за 2022 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на БАКТ за 2021 г.

3. Промяна в състава на Управителния съвет

4. Други

Приканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в редовното Общо събрание.

Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

При липса на кворум, по устав събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

УС на БАКТ

гр. София, 14.02.2022г.

 

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13